Gaai

Appelvink

Blauwe reiger

Boerenzwaluw

Boomklever

Boomkruiper

Boompieper

Bosuil

Buizerd

Ekster

Fazant

Goudhaan

Goudvink

Groene specht

Grote bonte specht

Heggenmus

Houtduif

Houtsnip

Kauw

Koolmees

Kramsvogel

Kuifmees

Matkop

Merel

Pimpelmees

Roodborst

Sijs

Spreeuw

Staartmees

Tjiftjaf

Turkse tortel

Vink

Vuurgoudhaan

Wilde eend

Winterkoning

Witte kwikstaart

Zwarte roodstaart

Zwarte specht

Zwartkop

Fitis

Laatste update 15 maart 2020 Parkeend

Waarnemingen buiten gebied

 

Parkeend

Aalscholver

Brandgans

Casarca

Cetti's zanger

Dodaars

Fuut

Grasmus

Grauwe gans

Groenling

Grote canadese gans

Grote gele kwikstaart

Grote zilverreiger

Halsbandparkiet

Huiszwaluw

Ijsvogel

Kerkuil

Kievit

Kleine bonte specht

Kleine karekiet

Kleine zilverreiger

Knobbelzwaan

Kraanvogel

Krooneend

Kuifeend

Lepelaar

Mandarijneend

Kleine mantelmeeuw

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

Nijlgans

Nachtegaal

Oeverloper

Ooievaar

Parelhoen

Parkgans

Pauw

Postduif

Putter - Distelvink

Rietgors

Ronquières kalkoen

Roodborsttapuit

Roodhalsgans

Scholekster

Sperwer

Tafeleend

Amerikaanse torenvalk

Ukkelse baardkriel

Visarend

Vlaanderse smierel

Waterhoen

Zanglijster

Steenloper

Drieteenstrandloper

Dierenparken

 

Arendbuizerd