Geoogde bandspanner ( Xanthorhoe montanata )

 

Deze bandspanner heeft kenmerkend witte tot crèmekleurige vleugels waarover een onregelmatig gevormde middenband loopt.

De achtervleugel toont de middenband slechts vaag en is daardoor meer effen gekleurd.

Op de voorvleugel is in de band bij de voorrand, meestal een wit veld aanwezig met daarin een duidelijk zichtbare zwarte middenstip.

De kleur en de breedte van de middenband variëren; doorgaans zijn er twee bruine randzones met donkere dwarslijnen en een grijsachtig blauwe middenzone.

Soms is deze laatste zeer licht van kleur en komt deze min of meer overeen met de grondkleur zodat er sprake lijkt van twee los van elkaar liggende smalle bruine dwarsbanden.

Soms echter is de middenband als geheel juist sterk donker gekleurd en kan deze in incidentele gevallen zelfs één brede zwartachtige band vormen.

Een bijna altijd zichtbaar kenmerk is de zwartachtige punt aan de buitenzijde van de middenband.

Vliegtijd is begin mei-eind juli in één generatie; in zeer gunstige jaren soms een tweede generatie.

De vlinders zijn overdag gemakkelijk uit de vegetatie op te jagen.

Ze vliegen vaak talrijk in de schemering, maar ook laat in de nacht en komen op licht.

Habitat bestaat uit vochtige plaatsen met hoge kruidenvegetaties, zoals brede bospaden, moerassen, graslanden, struwelen, duinen en heiden; ook tuinen.

Het is een nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is.