Het brongebied van de Grote Beek ligt op het militair domein van  Leopoldsburg.

Via kronkelende meanders vloeit ze van oost naar west, om via de Laak uit te monden in de Grote Nete.

In de vallei van de Grote Beek is nog een grote rijkdom aan planten en dieren terug te vinden.

In het brongebied bevinden zich heidegebieden met dop- en struikhei en op de droogste delen zelfs  stuifzandgebieden.

De middenloop wordt vooral gekenmerkt door een bonte afwisseling van natte biotopen: vijvers, ruigtes, oude elzenbroekbossen, bloemrijke hooilanden.

Het gebied vormt een thuis voor diersoorten als kamsalamander en variabele waterjuffer.

Het totale gebied is meer dan 177 hectaren groot en doorkruist Leopoldsburg, Beringen en Ham.